Obec Šlapanice v Čechách  Poskytování informací, příjem podání,

Žádosti o informace o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

 Pondělí

8.00 - 13.00  

 Středa

12.00 - 18.00

  1. Telefonické podání+420 312 591 191
  2. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
  3. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ouslapanice@seznam.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad Šlapanice, Šlapanice 68, 273 71 Zlonice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do patnácti dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

 Pondělí

8.00 - 13.00  

 Středa

12.00 - 18.00

  1. Telefonické podání: +420 312 591 191
  2. Poštou na adresu Obecní úřad Šlapanice, Šlapanice 68, 273 71 Zlonice
  3. Elektronicky na e-mail: ouslapanice@seznam.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
  4. Elektronicky datovou schránkou: m75b8d3
     

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka                                                                      Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)          dle skutečně vynaložených nákladů

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)                      dle skutečně vynaložených nákladů

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

ostatní náklady                                                                      dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Žádost o poskytnutí informace.pdf

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmitnutí žádosti o poskytnutí informace.pdf

 

 

 


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018