Obec Šlapanice v Čechách  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví s účinností dne 25.3.2020

Aktualizováno: 24.03.2020

Mimořádné opatření. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou: - osob starších 65 let věku, vč. zajištění nezbytného doprovodu, - zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a - majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou do 500 m2, se nařizuje, aby upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

Česká pošta - nouzový stav

Aktualizováno: 23.03.2020

ČESKÁ POŠTA - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory - přijatá opatření. Více se dozvíte v sekci obecní úřad - úřední deska

Mimořádné opatření dopravců zajišťujícím dopravní obslužnost Středočeského kraje

Aktualizováno: 18.03.2020

Mimořádné opatření dopravců zajišťujícím dopravní obslužnost Středočeského kraje bylo zasláno hejtmankou Středočeského kraje paní Ing. J. Pokornou Jermanovou. Dopravci mají zajistit: - uzavření předních vstupních dveří pro cestující (nástup zajistí ostatními dveřmi) - vytvoření ochranné zóny pro řidiče uzavřením celé přední řady - zastavování spojů vždy na zastávkách na znamení - vyvěšení informačního letáku (naleznete jej v sekci obecní úřad - úřední deska)

Omezený provoz vyplývající z nouzového stavu

Aktualizováno: 16.03.2020

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen orgán), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. Obec Šlapanice na základě rozhodnutí vlády s účinností ode dne 16.3.2020 od 00:00 hodin omezuje osobní kontakt zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen klienti/veřejnost) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto: - nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. - příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím elektronické komunikace, - omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; úřední hodiny obce Šlapanice v pondělí 7:00 ? 10:00 hod., úřední hodiny středa od 14:30 hod. do 17:30 hod. - nahrazením hotových plateb za platby elektronické, popř. složenkou na účet: 12623141/0100, jako variabilní symbol používejte č.p.. Známka na popelnici bude občanovi vydána až po přijetí platby na účet obce. - v případě, že občan nemá možnost elektronické komunikace, je možné vložit dotaz, či žádost v písemné podobě do schránky obecního úřadu. V takovém případě nezapomeňte uvést telefonní číslo, na kterém Vás budeme kontaktovat.

Čištění komínů v obcích Šlapanice a Budeničky dne 16.3.2020 je ZRUŠENO.

Aktualizováno: 16.03.2020

Vzhledem k opatřením vlády ČR je ZRUŠENO čištění komínů. Náhradní termín bude upřesněn.

Mimořádné opatření

Aktualizováno: 11.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností ode dne 10.3.2020 od 18: 00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy, veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Další informace naleznete v sekci obecní úřad - úřední deska.

Starosta obce

Aktualizováno: 04.03.2020

Od 7.3. do 15.3.2020 bude mít starosta obce dovolenou. Veškeré hovory a SMS zprávy budou přesměrovány na paní místostarostku.

Zápis do 1. třídy

Aktualizováno: 04.03.2020

Zápis do 1. třídy ZŚ ve Zlonicích se koná v pátek 3. 4 2020 od 12. do 16. hodin, v sobotu 4.4.2020 od 9. do 11. hodin. Plakát naleznete v sekci Obecní úřad v podsložce úřední deska.

Čištění komínů v obci Šlapanice dne 16.3.2020

Aktualizováno: 27.02.2020

Čištění komínů v obci Šlapanice proběhne dne 16.3.2020 od 9-15 hodin. Služby objednávejte na tel.: čísle 725 904 406 u paní Hlavové. Cena za vyčištění komína a vydání "kontrolní zprávy" je 500,- Kč, Cena Za vydání "kontrolní zprávy" je 300,- Kč.

Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2020

Aktualizováno: 07.01.2020

Společnost Slavos Slaný s.r.o. sděluje všem občanům a firemním zákazníkům ceny vodného a stočného platné od 1.1.2020: vodné 53,16 bez DPH 61,13 s DPH stočné 27,96 bez DPH 32,14 s DPH CELKEM 81,12 bez DPH 93,27 s DPH Pro obec Šlapanice platí pouze Vodné

Povinné čipování psů od 1.1.2020.

Aktualizováno: 21.08.2019

Více informací v sekci " Úřední deska "

 

  Obec Šlapanice v Čechách,  se nachází na samém severním kraji Slánska. Sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozkládá se na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce a ústí do Šlapanického rybnika.

    Obec Šlapanice se skládá ze dvou místních částí - Budeničky a Šlapanice. V písemných historických pramenech se obě připomínají v roce 1318.

    Zmínka o Šlapanicích je zachována v přídomku Maršíka ze Šlapanic, který byl v roce 1318 pohnán k soudu Dykéřem z Kvíce. Pokud budeme chápat Budeničky jako historickou součástí vsi Budenice, pak ty se v písemných historických pramenech připomínají v roce 1318 v přídomku Záviše z Budenic, který svědčil v jedné listině Břetislava z Rýzmberka. Budenice koupil pražský biskup Jan IV. z Dražic a v roce 1344 je připojil k nadání špitálu při klášteře augustiniánů-kanovníků v Roudnici. Roudnickému klášteru patřila i ves Šlapanice.

    Tento vztah platil až do husitských válek. V té době přešly do světského zástavního držení a sdílely společné osudy jako součást statku Budenice. Zástavní vlastníci Budenic se střídali v rachlém sledu. V roce 1541 postoupil Jeroným Šlik z Holíče Budenice svému strýci Albrechtovi Šlikovi, ale ten obratem postoupil ves Petrovi Chotkovi z Vojína. Tehdy se ves Budeničky, jako součást statku Budenice, připomíná jako pustá. V roce 1550 prodal Petr Chotek Budenice Mikulášovi Hrobčickému z Hrobčic a jeho synu Adamovi. V tomto roce zde stála tvrz s jedinou věží a byla obklíčena hlubokým příkopem. Adam Hrobčický z Hrobčic dosáhl v roce 1552 výplaty budenické zástavy. Hrobčičtí se tak stali dědičnými držiteli Budenic a Šlapanic až do konfiskací po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Adam  Daniel Hrobčický z Hrobčic byl v roce 1623 odsouzen ke ztrátě statku Budenice.

   Konfiskovaný statek koupil Adam z Valdštejna. V roce 1694 byla tvrz zbořena a na jejím místě se začal stavět barokní zámek Matějem Ondřejem Hartmanem z Klarštejna. V následujících desetiletích se zde střídalo několik dalších vlastníků. V roce 1748 koupil budenický statekl Filip hrabě Kinský z Vchynic a Tetova ( zemřel 1749) a připojil jej k svému panství Zlonice, a zároveň dal postavit třetí křídlo zámku. Počínaje rokem 1765 Jan Josef hrabě Kinský nákladně upravil interiéry zámku, vybudoval zahrady, změnil park na sloh francouzský, nechal postavit kapli, úřednický dům, pivovar, mlýn, budovy pro kočáry, bažantnice i ovčín. Od zámku až do Zlonic dal upravit cestu, vysypat pískem a vysázet ji kaštany. Práce byly ukončeny v roce 1769.

    V roce 1770- 1772 byla vystavěna cesta mezi Šlapanicemi a Jarpicemi a osázena hrušněmi. Byl založen a osázen les při cestě zvaný ,,remíz,,. Vysazování stromů bylo ukončeno v roce 1783. V roce 1751 nechala Marie Charlotta Kinská vybudovat velikou sýpku ,,Čertův mlýn,, na obilí a stojí dodnes při silnici ze Šlapanic do Budeniček. Nese erb rodu Kinských. Na návsi v obci Šlapanice byl v roce 1853 položen základní kámen na vystavění kapličky sv. Floriána. Kněžna Vilemína Kinská darovala stavivo a oltářní obraz.Celá stavba přišla na 1 087 zl. Slavnostní posvěcení se konalo 7.5.1854. Shromáždilo se zde na tisíc lidí z celého okolí.

    U Obce se nachází Šlapanický rybník, který se dříve nazýval Červený rybník. Rozkládál se na 7 ha. Byl vybudován v roce 1750. V roce 1772 byl vypuštěn a obracen v sad. Vysázelo se zde na 700 míšeňských jabloní. Později v roce 1820 zde bylo nasázeno ještě dalších 600 jabloní, 112 hrušní a 938 švestek. Ovoce se vyváželo do ciziny, hlavně do Ruského  Petrohradu. Kinští zde byli vrchností až do ukončení patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní. V sedmdesátých letech byl znovu vystavěn rybník. Dnes Šlapanický rybník slouží hlavně k rybolovu, procházkám v přírodě a koupání.


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018