Menu
Obec Šlapanice
Šlapanicev Čechách

Obec

Obec Šlapanice v Čechách, se nachází v okrese Kladno na severním kraji Slánska. Sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozkládá se na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce a ústí do Šlapanického rybnika.

Obec Šlapanice se skládá ze dvou místních částí - Budeničky a Šlapanice. V písemných historických pramenech se obě připomínají v roce 1318.

Zmínka o Šlapanicích je zachována v přídomku Maršíka ze Šlapanic, který byl v roce 1318 pohnán k soudu Dykéřem z Kvíce. Pokud budeme chápat Budeničky jako historickou součástí vsi Budenice, pak ty se v písemných historických pramenech připomínají v roce 1318 v přídomku Záviše z Budenic, který svědčil v jedné listině Břetislava z Rýzmberka. Budenice koupil pražský biskup Jan IV. z Dražic a v roce 1344 je připojil k nadání špitálu při klášteře augustiniánů-kanovníků v Roudnici. Roudnickému klášteru patřila i ves Šlapanice.

Tento vztah platil až do husitských válek. V té době přešly do světského zástavního držení a sdílely společné osudy jako součást statku Budenice. Zástavní vlastníci Budenic se střídali v rachlém sledu. V roce 1541 postoupil Jeroným Šlik z Holíče Budenice svému strýci Albrechtovi Šlikovi, ale ten obratem postoupil ves Petrovi Chotkovi z Vojína. Tehdy se ves Budeničky, jako součást statku Budenice, připomíná jako pustá. V roce 1550 prodal Petr Chotek Budenice Mikulášovi Hrobčickému z Hrobčic a jeho synu Adamovi. V tomto roce zde stála tvrz s jedinou věží a byla obklíčena hlubokým příkopem. Adam Hrobčický z Hrobčic dosáhl v roce 1552 výplaty budenické zástavy. Hrobčičtí se tak stali dědičnými držiteli Budenic a Šlapanic až do konfiskací po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Adam  Daniel Hrobčický z Hrobčic byl v roce 1623 odsouzen ke ztrátě statku Budenice.

Konfiskovaný statek koupil Adam z Valdštejna. V roce 1694 byla tvrz zbořena a na jejím místě se začal stavět barokní zámek Matějem Ondřejem Hartmanem z Klarštejna. V následujících desetiletích se zde střídalo několik dalších vlastníků. V roce 1748 koupil budenický statekl Filip hrabě Kinský z Vchynic a Tetova ( zemřel 1749) a připojil jej k svému panství Zlonice, a zároveň dal postavit třetí křídlo zámku. Počínaje rokem 1765 Jan Josef hrabě Kinský nákladně upravil interiéry zámku, vybudoval zahrady, změnil park na sloh francouzský, nechal postavit kapli, úřednický dům, pivovar, mlýn, budovy pro kočáry, bažantnice i ovčín. Od zámku až do Zlonic dal upravit cestu, vysypat pískem a vysázet ji kaštany. Práce byly ukončeny v roce 1769.

V roce 1770- 1772 byla vystavěna cesta mezi Šlapanicemi a Jarpicemi a osázena hrušněmi. Byl založen a osázen les při cestě zvaný ,,remíz,,. Vysazování stromů bylo ukončeno v roce 1783. V roce 1751 nechala Marie Charlotta Kinská vybudovat velikou sýpku ,,Čertův mlýn,, na obilí a stojí dodnes při silnici ze Šlapanic do Budeniček. Nese erb rodu Kinských. Na návsi v obci Šlapanice byl v roce 1853 položen základní kámen na vystavění kapličky sv. Floriána. Kněžna Vilemína Kinská darovala stavivo a oltářní obraz.Celá stavba přišla na 1 087 zl. Slavnostní posvěcení se konalo 7.5.1854. Shromáždilo se zde na tisíc lidí z celého okolí.

U Obce se nachází Šlapanický rybník, který se dříve nazýval Červený rybník. Rozkládál se na 7 ha. Byl vybudován v roce 1750. V roce 1772 byl vypuštěn a obracen v sad. Vysázelo se zde na 700 míšeňských jabloní. Později v roce 1820 zde bylo nasázeno ještě dalších 600 jabloní, 112 hrušní a 938 švestek. Ovoce se vyváželo do ciziny, hlavně do Ruského  Petrohradu. Kinští zde byli vrchností až do ukončení patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní. V sedmdesátých letech byl znovu vystavěn rybník. Dnes Šlapanický rybník slouží hlavně k rybolovu, procházkám v přírodě a koupání.

pohledniceznaknaučná stezka

Partneři, svazky, projekty

mapa